Statutul

Statutul

Articol 1 Denumire și locație
Sub denumirea Asociația ”Pașii speranței” s-a înființat o asociație în conformitate cu prevederile Codului Civil din Eleveția cu sediul in Wil (Canton St. Gallen) care este înregistrată la Registrul Comerțului.

Articol 2 Scop
Asociația oferă pentru persoane defavorizate, în special în România, ajutor ca să se ajute singuri. Asociația este neutră din punct de vedere politic și religios.

Articol 3 Organele de conducere
Organele de conducere ale asociației sunt Adunarea Generală, Consiliul Director și Comisia de Cenzori.

Articol 4 Adunarea Generală
Adunarea Generală este organul principal de conducere al asociației.

Articol 4.1 Convocarea
Adunarea ordinară are loc anual, după încheierea anului financiar.
Adunarea ordinară și cea extraordinară sunt convocate de Consiliul Director. O adunare extraordinară se convoacă în termen de două luni dacă, o cincime din membri soliciă acest lucru în scris Consiliului Director.
Adunarea Generală ordinară se anunță membrilor cu două luni înainte. Moțiunile din partea membrilor și precizarea scopului vor fi înainte Adunării Generale cu 20 de zile înainte de a avea loc întâlnirea. Moțiunile care sunt acceptate de cel puțin 10 membri, trebuiesc trecute de Consiliul Director pe Ordinea de Zi.
Invitațiile pentru Adunarea Generală vor fi trimise în scris membrilor, cu cel puțin 14 zile înainte de întâlnire, cu precizarea Ordinii de Zi.

Articol 4.2 Atribuțiile Adunării Generale

Atribuțiile exclusive ale Adunării Generale sunt:

 • alegerea Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori
 • aprobarea Regulamentului de procedură și stabilirea direcției strategice activității asociației
 • aprobarea raportului anual și a situațiilor financiare anuale
 • estimarea și fixarea cotizației de membru anuale
 • modificări ale Statutului
 • dizolvarea asociației
 • precum și probleme, pentru a căror rezolvare Statutul și legislația prevăd decizia Adunării Generale.
 • Adunarea Generală decide asupra problemelor care, datorită importanței lor sau a altor motive, îi sunt înaintate de către Consiliul Director.

Articol 4.3 Desfășurarea Adunării Generale
Adunarea Generală va fi condusă de către preşedintele Consiliului Director, în lipsa acestuia de către vicepreşedinte sau de un alt membru al Consiliului Director. (CEO).
Consemnarea Procesului Verbal revine în sarcina actuarului sau în lipsa acestuia, persoanei desemnate de către Adunarea Generală. Procesul Verbal semnat de preşedinte şi de persoana care a realizat procesul verbal va fi prezentat tuturor membrilor asociaţiei.

Articol 4.4 Decizii
Decizii privind modificarea Statutului precum şi dizolvarea asociaţiei necesită aprobarea a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
Toate celelalte decizii, care privesc asociaţia, se vor lua cu majoritate de vot a membrilor prezenţi, prin vot deschis. Preşedintele votează şi el iar în cazul egalităţii de vot el dă votul decisiv.
La alegeri, votul se face în scris (secret), dacă acest lucru este cerut de 3 (trei) membri ai Consiliului Director sau cel puţin 10 (zece) dintre membri.
Fiecare membru poate fi reprezentat printr-o procură scrisă de o persoană care nu are statut de membru. Un reprezentant poate reprezenta cel mult doi alţi membri.

Articol 5 Consiliul Director

Articol 5.1 Alcătuire, mandat, constituire

Consiliul Director este alcătuit din cel puţin 5 (cinci) persoane, alese de Adunarea Generală pentru o perioadă de doi ani. Realegerea este posibilă şi nu este limitată.
Adunarea Generală poate să mărească sau să reducă numărul de membri ai Consiliului Director.
Nu există funcție oficială şi oricând există posibilitatea părăsirii Consiliul Director.
În cazul plecării unui membru în timpul mandatului său, Consiliul Director va hotări dacă este nevoie să prezinte Adunării Generale un înlocuitor până la alegerile ordinare.
Preşedintele asociaţiei va fi ales de către Adunarea Generală. În rest, Consiliul Director se constituie de la sine, numeşte vicepreşedintele precum şi actuarul şi stabileşte dreptul de semnătura pentru asociaţie deşi este admisă doar semnătura colectivă a două persoane.

Articol 5.2 Atribuţiile şi competenţele Consiliului Director
Consiliul Director are dreptul şi obligaţia de a apăra interesele asociaţiei în conformitate cu scopul ei declarat şi să reprezinte asociaţia. Îi stau la dispoziţie toate prerogativele în măsura în care acestea nu trebuiesc supuse Adunării Generale.
Consiliul Director prezintă Adunării Generale, spre aprobare şi luare de decizie Raportul Anual de Activităţi, Raportul Financiar Anual precum şi o estimatire (cu cotizaţia de membri).
Consiliul Director adoptă Regulamentul de Procedură care împreună cu modificările ulterioare sunt înaintate Adunării Generale pentru aprobare.

 • propria organizaţie competenţe (intern şi extern)
 • administrarea activelor, contabilitatea şi control financiar (proiecte)
 • principii de organizare a muncii şi servicii ale asociaţiei pentru perioada următoare
 • relaţii publice
 • membrii şi binefăcători

Articol 5.3 Compensaţii
Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat şi fără despăgubiri. Adunarea Generală poate stabili, în circumstanţe speciale, anumite taxe. Rambursarea cheltuielilor va fi stabilită de Adunarea Generală.

Articol 6 Auditul
Adunarea Generală alege o firmă de audit independentă, care supune verificării situaţia financiară anuală şi prezintă un raport Adunării Generale. Această verificare se efectuează în conformitatea cu dispoziţiile Fundaţiei ZEWO, Zürich, pentru “Revizie-ZEWO” şi cuprinde verificarea folosirii corecte a sumelor provenite din cotizaţii şi donaţii.

Articol 7 Membrii asociatiei
Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană fizică sau juridică ori corporaţie. Admiterea în asociaţie se face printr-o declaraţie scrisă şi este posibilă în orice moment.
Consiliul Director confirmă admiterea. Poate însă să o respingă dacă consideră că noul membru ar putea dezavantaja asociaţia şi îndeplinirea misiunii acesteia.
Retragerea din asociaţie se va face pe baza unei notificări scrise şi înaintate de către membru Consiliului Director.
Un membru poate fi exclus de Adunarea Generală dacă statutul său de membru nu mai prezintă încredere.

Articol 8 Cotizaţie şi alte plăţi
Toţi membrii sunt obligaţi la plata unei cotizaţii anuale. Aceasta va fi stabilită, în fiecare an, în cadrul analizei estimărilor de către Adunarea Generală.
Membrii noi admiși sau membrii care se retrag trebuie să achite cotizația anuală valabilă. Ne rezervăm dreptul excluderii sau retragerii din cauza majorării cotizației.
Asociația se așteaptă de la membrii ei la încurajare morală sau concretă în cazul unor spectacole, acțiuni, ș.a.m.d.

Articol 9 Financiare

Articol 9.1 Venituri
Veniturile asociaţiei constau din cotizaţiile de membru, donaţii, inclusiv contribuţii de la binefăcători şi venituri din dobânzi, vânzări, evenimente, etc.

Articol 9.2 Garnaţii
Pentru pasivele asociaţiei garantează în exclusivitatea activele sale.

Articol 9.3 Contabilitate
Consiliul Director este răspunzător pentru păstrarea contabilității adecvate. Anul financiar corespunde cu anul exercițiului financiar.

Articol 9.4 Utilizarea bunurilor asociatiei
Activele asociației și veniturile rezultate din acestea vor fi utilizate în exclusivitate în scopuri caritabile în conformitate cu prevederile Statutului și cu hotărârile Adunării Generale, fiind investite fără riscuri până la folosirea lor potrivită. Este exclusă împărțirea profitului între membri. De asemenea, membrii care se retrag nu pot solocita cotă din bunurile asociației.

Articol 9.5 Dizolvarea asociației
În cazul dizolvării asociației, bunurile ei pot fi transferate unei organizații de caritate, scutită de impozit și care are scopuri asemănătoare. Hotărârea este luată de Adunarea Generală.

Articol 10 Anul fiscal
Anul fiscal începe la 1 aprilie și se termină în 31 martie anul următor.